دلخوش عشق شما نیستم ای اهل زمین

به خداوند که معشوق من آن بالاییست

 

دانشجویی به استادش گفت:

 

استاد اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم و تا وقتی خدا را نبینم ان را عبادت نمی کنم.

 

 

استاد به انتهای کلاس رفت و به ان دانشجو گفت : ایا مرا می بینی؟

 

 

دانشجو پاسخ داد : نه استاد ! وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.

 

 

استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت : تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید...