سلام به همهی دوستان شرمنده یه مدت نبودم
امید وارم تو این مدت بهتون خوش گذشته باشه
راستی از همهی اونایی که توی این مدت نظر گذاشتنو
جواب ندادم عذر میخوامموضوع :
سایر ,