من آخر هر جمله ناتمامم سه نقطه می گذارم

 

یک نقطه اش اشک است.

 

نقطه بعدی دردی که دلم را می سوزاند.

 

نقطه آخر زخمی می شود و بر جانم باقی می ماند.

 

آری این است داستان سه نقطه های من

یا حسین(ع)...